W dniu 24 listopada 2015 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, które miało zastąpić obowiązujące do tej pory Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia 9 września 2002 r. Głównym czynnikiem do zmiany rozporządzenia były zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która określiła sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Rozporządzenie z 2015 roku ma znacznie szerszy zakres i opisuje więcej zmian jakie mają wejść w życie. W rozporządzeniu znalazł swoje miejsce: szeroki wykaz substancji szkodliwych, dopuszczalne normy zanieczyszczeń znajdujących się w ziemi i glebie, etapy identyfikacji terenów zagrożonych, sposoby przeprowadzania badań zanieczyszczonych terenów. Zmianie nie uległo podstawowe kryterium oceny zanieczyszczenia gleby i ziemi (http://www.hydrogeotechnika.pl/unieszkodliwianie-odpadow).

Standardy jakości gleby i ziemi
Zmian nastąpi w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń oraz wytyczenie granicznych norm substancji, które powodują ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń. Zmiany zajdą również w ujednoliceniu przedziałów głębokości na jakich występują zanieczyszczenia oraz tych na których powinny zostać przeprowadzone badania, a co za tym idzie remediacja gruntu.

Identyfikacja terenów zagrożonych
Nowy projekt rozporządzenia wprowadza także 5 etapową identyfikację terenów zanieczyszczonych, które będą poddane remediacji. Etapy te są następujące:
– pierwszy etap, polega na ustaleniu działalności jaka może zostać uznana za szkodliwą,
– drugi etap, jest sporządzeniem listy substancji szkodliwych,
– trzecim etapem jest zebranie i przeprowadzenie szczegółowej analizy zebranych informacji i badań na temat zanieczyszczeń występujących na danym terenie,
– etap czwarty (przeprowadzenie badań wstępnych) i piąty (przeprowadzenie badań szczegółowych) pozostają bez zmian.

Projekt rozporządzenia mówi również o zaprzestaniu procesu remediacji terenu w przypadku wykluczenia zanieczyszczeń występujących na danym terenie, w trakcie przeprowadzania badań. Ocena zanieczyszczeń dokonywana jest tylko w czterech przypadkach, takich jak:
– ocena historycznego zanieczyszczenia,
– ocena szkody środowiska,
– wykonanie raportu początkowego i końcowego, które wynikałyby z odpowiednich regulacji prawnych,
– przeprowadzenie państwowego monitoringu środowiska.

W nowym rozporządzeniu zostanie zwrócona uwaga na proces oceny zanieczyszczeń, metod stosowanych przy badaniach zanieczyszczeń oraz rodzaj działalności powodującej zanieczyszczenia.